Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden


Het plaatsen van welke bestelling ook, gevolgd door leveren van producten impliceert automatisch het aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden:

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de aannemer, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

  Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen altijd eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de klant. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de klant zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Niettegenstaande voornoemd principe zal de aannemer altijd de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.
 1. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

  Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.
 1. De koper moet de goederen bij levering inspecteren en zichtbare gebreken vermelden op de leveringsbron. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname. Zowel bij zichtbare als bij verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar, onder voorbehoud van garantievoorwaarde. De koper zal nooit aanspraak kunnen maken op een verdergaande vergoeding dan die welke wij op onze beurt van onze leverancier of verzekeraar ontvangen. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor gevolgschade, noch voor kosten van transport van de vervanging.

  Gekochte standaardgoederen kunnen enkel geruild worden op voorwaarde van het voorleggen van de verkoop factuur, en goederen mogen niet gedragen noch gewassen zijn en enkel wanneer de verpakking nog intact is. Customized goederen, op maat bedrukt, worden niet geruild noch teruggenomen.
 1. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

  Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken. 
 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

 2. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlintrest betaalbaar. Voor het 2de semester 2020 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor deze betalingsachterstand bij handelstransacties 8,0% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 24/08/2020). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 40 euro.

  Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor  de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
 1. In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 500. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant. 
 1. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

  De overdracht van eigendom van de goederen door de verkoper geleverd in het kader van de werken, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

  Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

  De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de aannemer verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de materialen.
 1. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 2. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-down, staking van de andere partij, e.d..

 3. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen.

 4. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

 5. De koper verbindt zich ertoe de verkoper schriftelijk en onmiddellijk in kennis te stellen van zichtbare gebreken die zich zouden voordoen aan de geleverde goederen.

 6. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 7. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

  Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname van de goederen, wordt er de klant een stallingskost aangerekend aan 100€ per dag laattijdige afname.
 1. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal altijd beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

 2. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten